Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Newsflash


 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Other Menu

Administrator
   
Loading...

คำแนะนำและการป้องกันไวรัส

คำแนะนำและการป้องกันไวรัส

คำแนะนำและการป้องกันไวรัส 
    * สำรองไฟล์ข้อมูลที่สำคัญ
    * สำหรับเครื่องที่มีฮาร์ดดิสก์ อย่าเรียกดอสจากฟลอปปีดิสก์
    * ป้องกันการเขียนให้กับฟลอปปีดิสก์
    * อย่าเรียกโปรแกรมที่ติดมากับดิสก์อื่น
    * เสาะหาโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใหม่และมากกว่าหนึ่งโปรแกรมจากคนละบริษัท
    * เรียกใช้โปรแกรมตรวจหาไวรัสเป็นช่วงๆ
    * เรียกใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝ้าดูทุกครั้ง
    * เลือกคัดลอกซอฟแวร์เฉพาะที่ถูกตรวจสอบแล้วในบีบีเอส
    * สำรองข้อมูลที่สำคัญของฮาร์ดิสก์ไปเก็บในฟลอปปีดิสก์
    * เตรียมฟลอปปีดิสก์ที่ไว้สำหรับให้เรียกดอสก์ขึ้นมาทำงานได้
    * เืมื่อเครื่องติดไวรัส ให้พยายามหาที่มาของไวรัสนั้น
0 votes so far for this article. Did this article help you? YES NO
Article Id: 9 - Version: 1 - Created: 19-02-2009 - Last Updated: 30-11-1999 - Hits: 853 
Keywords:

Comments & Questions

No comments yet!

Powered By mosKnowledgebase - (©) 2005 Blue Flame IT Ltd.

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
Mitra Global CMS  
Rachatani University Rachatani University Rachatani University Rachatani University Rachatani University
  Advertisement
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS