Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Newsflash


 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Other Menu

Administrator
   
Loading...

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

 อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

สา มารถสังเกตุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็นไป ได้ว่าได้มีไวรัสเ้ข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว อาการที่ว่านั้น ได้แก่


   ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
 ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น
 วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป 
 ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อยๆ
 เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ
 เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่
 แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
 ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้
 ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
 ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ๆ ก็หายไป
 เครื่องทำงานช้าลง
 เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง
 ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
 เซกเตอร์ที่เสียมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยมีการรายงานว่าจำนวนเซกเตอร์ที่เสียมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยที่
 ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดเข้าไปตรวจหาเลย
 

0 votes so far for this article. Did this article help you? YES NO
Article Id: 5 - Version: 2 - Created: 19-02-2009 - Last Updated: 19-02-2009 - Hits: 945 
Keywords:

Comments & Questions

No comments yet!

Powered By mosKnowledgebase - (©) 2005 Blue Flame IT Ltd.

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
Mitra Global CMS  
Rachatani University Rachatani University Rachatani University Rachatani University Rachatani University
  Advertisement
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS